Věcná část 

Charakteristika území

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dle Regionálního členění reliéfu ČR spadá  území ORP Mladá Boleslav z hlediska geomorfologického do systému/subsystému/provincie  Hercynský/Český masiv/Česká vysočina, do subprovincie A6 Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Jizerská tabula. Jizerská tabule se táhne ve středních Čechách podél dolního toku Jizery s nejvyšším vrcholem Horka 410 m n. m. Jedná se o erozně-denudační reliéf, s výškově konstantními plošinami tvořenými  křídovými horninami, rozčleněný výraznými údolními zářezy, místy s mělkými sníženinami, při jižním okraji akumulační reliéf říčních teras.

Území obce Předměřice nad Jizerou se nachází v Staroboleslavské kotlině, která spadá do jihovýchodní části Mělnické kotliny. Staroboleslavská kotlina je erozně denudační sníženina při středním toku Labe.

Území obce se nalézá na rozhraní klimatických oblastí A2-teplé, suchá s mírnou zimou, kratším slunečním svitem méně než 1500hod. a klimatickou oblastí A3- teplou, mírně suchou, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje od 8 do 9° C, průměrné roční srážky se pohybují od 550 až 650 mm

Z regionálně geologického hlediska je území součástí České křídové tabule, oblasti jizerské.

Morfologický vývoj křídové pánve byl podmíněn zejména saxonskou tektogenezí v období po spodnosenonské regresi. Vznikly morfologicky se uplatňující zlomy a ploché antiklinály a synklinály. Sedimenty mají celkově jen malé úklony a morfologicky se uplatňují především petrografické vlastnosti horniny, zvláště odolnost některých vrstev a jejich propustnost. V zájmovém území jsou křídové útvary zastoupeny horninami svrchní křídy, především  středněturonského stáří. V jizerské oblasti je střední turon zastoupen ve facii slínité a prachovoslínité, značných mocností. V severozápadní části oblasti potom přecházejí tyto horniny nejprve v souvrství slinitých pískovců, jimž směrem do nadloží ubývá vápnito-jílovité složky. Vyšší část středního turonu je pak vyvinuta jako křemenné pískovce kvádrové s vápnitými vložkami, svrchní turon ve slínovcové facii. Křídové sedimenty jsou protknuty průniky třetihorních vulkanitů , tvořící nápadné a relativně vysoké vrchy.

Hydrogeologický rajon: 4430- jizerská křída levobřežní

Vodohospodářké členění:

Území je součástí  dílčího povodí Horního a středního Labe, spadá do těchto povodí 3. řádu: povodí Jizery od Kamenice pod Klenici (č. hydrologického pořadí 1-05-02), částí do povodí: Jizera od Klenice po ústí (č. 1-05-03)

Katastrální území Předměřic nad Jizerou se téměř celé rozkládá v povodí řeky Jizery. Jizera tvoří severní a západní hranici katastru obce. Správcem Jizery je Povodí Labe Hradec Králové. Obec patří celým svým územím do chráněné oblasti přirozené akumulace vod “Severočeská křída“.

Předměřice nad Jizerou

Obec Předměřice nad Jizerou leží na levém břehu řeky Jizery nedaleko silnice č. I/10 (E65) spojující Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Benátky nad Jizerou a Mladou Boleslav. Obec se skládá ze dvou částí - Předměřice nad Jizerou a Kačov. S obcí Tuřice na pravém břehu Jizery jsou Předměřice spojeny silnicí č.II/610 a mostem přes Jizeru.

Předměřice nad Jizerou měly k 1.1.2011 1079 stálých obyvatel žijících na katastrální výměře 915,7 ha.

V obci je základní škola a mateřská škola, tyto školy navštěvuji děti z Tuřic, ale i z Kochánek. Dále je zde pošta, zdravotní středisko a v okrajové části obce je velký areál firem Předměřická a.s. a Blanická bramborářská (bývalé zemědělské družstvo).

Vodovod

Vodovod není vybudován. Ve dvou případech je zásobováni obyvatel ze společného zdroje zdroje, v tzv. části Kradlov z jedné studně 22 rodinných domů,  z druhého zdroje zásobuje studna cca 23 domácností - jedná se o bytové domy v soukromém vlastnictví a dále bytové domy SBD. Ostatní občané používají vlastní zdroje pitné vody.

Obec zajišťuje pro občany kvalitní vodu tím, že u budovy obecního úřadu je umístěn zásobník EKOVODA.

Kanalizace

Srážky jsou v obci odváděny dešťovou kanalizací, která vede ze všech zastavěných částí směrem k Jizeře. Spašková kanalizace včetně ČOV je ve výstavbě s termínem dokončení v roce 2013.

 

Soubor: b01-Charakteristika_uzemi.htm