Úvodní část

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce je dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci činností v době povodňové situace. Určuje  způsob provedení aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

Potvrzení souladu věcné a grafické části předmětného povodňového plánu s povodňovým plánem správního obvodu ORP (§ 80 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů):

... ze dne ...

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

 

Soubor: a0-uvod.htm