Organizační část 

Činnost a jednání povodňové komise

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zásady pro svolávání povodňové komise

komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, nebo na žádost nadřízené povodňové komise.
svolání komise nemusí být provedeno písemně (např. osobně, telefonicky, sirénou, megafonem, spojkou a pod.)
při dosažení druhého stupně povodňové aktivity na některém z uvedených toků a stoupající tendenci hladiny vodního toku
při průchodů ledových ker v případě, že na některém z úseku sledovaných toků hrozí   nebezpečí tvorby ledových bariér
objeví-li se mimořádné jevy na vodních dílech - rybnících (zvětšující se průsaky, ucpání vtokových objektů zatrubněných částí apod.)

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č.254/ 2001 Sb. Vodní zákon

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace ohrožující její správní území, nebo mimo období povodní k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi.

Sídlem komise je obecní úřad. Jednání se však může podle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.

Činnost mimo povodeň

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30.11. běžného roku. Na těchto mimopovodňových jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

stav povodňového plánu správního obvodu povodňové komise
organizační a technická připravenost, včetně spojení
podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi
vyhodnocení činnosti v uplynulém období.

Činnost při povodni

V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA nebo dalších okolnostech (viz výše)

přebírá informace od hlásného systému, předpovědní služby a od hlídek
informuje o situaci nadřízenou povodňovou komisi a komise sousedních obcí
vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA
posuzuje účinnost přijatých opatření
koordinuje zabezpečovací a záchranné práce
vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
dokumentuje a dokladuje průběh povodně.
 

Členové komise jsou při vyhlášení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření sám.

Činnost po povodni

Povodňová komise

dokládá majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, nebo opatření přijatých  PK v době  trvání povodně (odstranění překážek bránících průtoku velkých vod, umožnění přístupů na pozemky a do objektů, provádění zabezpečovacích prací, odstranění staveb, nebo jejich částí, využití zapůjčených mechanizačních prostředků, pohonných hmot, nářadí apod.)
hodnotí  činnost v době povodně a přijímá potřebná opatření
projedná souhrnnou zprávu o průběhu povodně.
 

Soubor: c-pk-cin.htm