Organizační část 

Ochrana před povodněmi

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňové komise.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63, odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb.,). Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu (§ 63, odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb.,)

V době nebezpečí povodně a v době povodně jsou orgány, organizace a občané na příkaz příslušných povodňových orgánů povinni zejména:

a)poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,
b)odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod,
c)trpět odstraňování staveb nebo jejich části anebo porostu,
d)zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány ukládají povinnosti jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.

 

Soubor: c03-Ochrana.htm