Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.24/99 

Poznámky k textu metodického pokynu MŽP č.24/99

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1)TBD je odborná činnost, která slouží ke zjištění technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti a stability a jeho možných příčin poruch a k návrhu opatření k nápravě. Pro účely TBD se VD zařazují podle faktoru rizika do čtyř kategorií I. až IV.
2)International Commission on Large Dams (Mezinárodní přehradní komise).
3)Bezpečnostní přelivy, spodní výpusti a ostatní zařízení ovládaná přímo obsluhou VD (např. odběry, turbíny), pokud je lze za povodní beze škod použít k vypouštění vody z nádrže.
4)Např. změna odtokových poměrů, přehodnocení hydrologických podkladů, podstatná změna provozních podmínek nebo změna charakteru ohroženého území.
5)Samostatný dokument TBD podle  § 19 odst. 3 a  § 26 vyhl.č. 62/75 Sb., jehož součástí jsou mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a příslušná opatření pro řešení mimořádných situací.
6)Jedná se o oddíl C - Manipulace s vodou a oddíl D - Bezpečnostní opatření a manipulace za krizových opatření.
7)Hráz a funkční zařízení, jejichž součástí jsou bezpečnostní prvky pro převádění povodňových průtoků.
8)Platí pro odkaliště protékané vodním tokem, které je vodohospodářským dílem a které je pro účely odborného technickobezpečnostního dohledu zařazeno podle vyhl. č. 62/75 Sb. do příslušné kategorie podle významu a stupně ohrožení území pod dílem.
9)Podle  § 41 odst. 3 zákona č. 138/73 Sb., o vodách
10)Pro účely technickobezpečnostního dohledu se VD zařazují podle faktoru rizika do čtyř kategorií I. až IV. Podrobnosti určuje  § 3 vyhlášky č. 62/75 Sb.
11)Termín “kontrolní povodňová vlna” (KPV), který je původně definován v ČSN 73 6814 pro potřebu dimenzování přelivů a výpustí, byl vzhledem ke shodnému  významu převzat i do pokynu. Na rozdíl od ČSN, která PV charakterizuje právě jen jednou dobou opakování N = 1000 let, pokyn zavádí pro naplnění doby opakování N proměnné vyjádření podle tabulky 2.
12)Tj. osob trvale nebo pravidelně se v území zdržujících. Nepřihlíží se k ohrožení jednotlivců, případně skupiny osob, kteří zde setrvávají krátkodobě nebo výjimečně (obhospodařování zemědělských pozemků, lesní těžba dřeva, místní doprava, turistika, neřízená rekreace apod.)
13)Zařazení díla do příslušné kategorie ve smyslu vyhl. č. 62/75 Sb. podle významu a stupně ohrožení území pod dílem.
14)V případě, že dosud stanovena nebyla, pak vypracování Posudku předchází provedení kategorizace.
15)Nebo společně s hydrologem v rámci zpracování hydrologických podkladů.
16)U nově navrhovaných a rekonstruovaných VD podle projektové dokumentace na základě výsledku komplexního posouzení zatěžovacích stavů a hydraulických posouzení; u provozovaných VD jako maximální hladina schválená ve vodoprávním řízení
17)Smyková plocha se předpokládá ve stykové spáře hráze a horniny nebo v jejím těsném sousedství nad nebo pod sparou.
18)Ve snížené hodnotě (m ł 1,05), která odpovídá krátkodobému mimořádnému zatížení.
19)Jestliže jedním z účelů VD je ochrana před povodněmi a podle platného MŘ je součástí nádrže i vyčleněný ovladatelný retenční prostor, může být při transformaci PV zahrnut v příslušné velikosti.
20)Podle  § 2, 4 a 6 vyhl. č. 62/75 Sb.
21)Podle  § 27 vyhl. č. 62/75 Sb.
22)Podle  § 31 a 32 vyhl. č. 62/75 Sb.
23)Rok účinnosti předpisu.
24)Odpovědným garantem řešení grantového projektu VaV/510/3/97 až 2000 “Vývoj metod pro odvozování extrémních povodní” je ČHMÚ

 

 

Soubor: MZP1999-02_poznamky.htm