Titulní list 

Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky Ministerstva životního prostředí
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky Ministerstva zemědělství

 

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
[2] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 76/2002, 320/2002, 274/2003, 20/2004, 413/2005, 444/2005, 186/2006, 222/2006, 342/2006, 25/2008, 167/2008, 181/2008, 157/2009, 227/2009 (účinnost od 1.7.2010) a 281/2009 Sb. (účinost od 1.1.2011), 150/2010 Sb..
povodňová opatření
záplavová území
stupně povodňové aktivity
povodňové plány
povodňové prohlídky
předpovědní a hlásná povodňová služba
povodňové záchranné a zabezpečovací práce
dokumentace a vyhodnocení povodní
povodňové orgány
ostatní účastníci ochrany před povodněmi
náklady na opatření na ochranu před povodněmi

 

související informace: Vyhláška MZe č. 24 / 2011 ze dne 2.2.2011

[3] Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákonů č. 60/1988. 37/1989, 93/1990, 203/1990, 575/1990, 474/1992, 21/1993, 272/1996, 258/2000, 18/2004, 362/2004, 110/2007 a 297/2008 Sb.
působnost ústředních orgánů státní správy
[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákonů č. 273/2001, 320/2001, 450/2001, 311/2002, 313/2002, 59/2003, 22/2004, 216/2004, 257/2004, 421/2004, 501/2004, 626/2004, 413/2005, 61/2006, 186/2006, 189/2006, 234/2006, 245/2006, 261/2007, 169/2008 a 298/2008
[5] Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění zákonů č. 273/2001, 320/2001, 450/2001, 231/2002, 404/2002, 229/2003, 216/2004, 257/2004, 421/2004, 501/2004, 626/2004, 413/2005, 186/2006, 234/2006, 261/2007, 298/2008, 305/2008 a 477/2008 Sb.
působnost orgánů státní správy
[6] Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění zákonů č. 145/2001, 273/2001, 320/2001, 450/2001, 311/2002, 312/2002, 320/2002, 22/2004, 216/2004, 257/2004, 387/2004, 421/2004, 499/2004, 501/2004, 626/2004, 109/2006, 186/2006, 234/2006, 261/2007, 66/2008, 169/2008, 298/2008, 305/2008 a 477/2008 Sb.
působnost orgánů státní správy
[7] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 13/2002, 76/2002, 86/2002, 120/2002, 320/2002, 274/2003, 356/2003, 167/2004, 326/2004, 562/2004, 125/2005, 253/2005, 381/2005, 392/2005, 444/2005, 59/2006, 74/2006, 186/2006, 189/2006, 222/2006, 264/2006, 342/2006, 296/2007 a 274/2008 Sb.
práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí
[8] Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území). Ve znění zákonů č. 347/2005, 278/2009 (platí od 1.1.2010) Sb.
poskytování státní podpory při živelních pohromách
[9] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 a 191/2008 Sb.
[10] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákonů č.. 425/1990,. 40/1994, 203/1994, 163/1998, 71/2000, 237/2000, 320/2002, 413/2005 a 186/2006 Sb.
ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
nasazení jednotek PO a jejich součinnost
[11] Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění zákonů č. 135/2006 a.186/2006 Sb., (zákon zrušen k 31.12.2008)
[12] Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní polici, ve znění ve znění zákonů č. 67/1993, 163/1993, 82/1995, 153/1995, 132/2000, 311/2002, 320/2002 a 274/2008 Sb.,
[13] Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákonů č. 352/2001, 320/2002, 253/2005, 413/2005, 546/2005, 274/2008 Sb.
vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
spolupráce armádních složek při povodňových situacích
[14] Zákon č. 240/ 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákonů č. 320/2002, 127/2005, 112/2006, 110/2007, 306/2008 (platí od 1.1.2010), 267/2006 (platí od 1.1.20013) Sb..
definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací
[15] Zákon č.239/ 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 320/2002, 20/2004, 186/2006, 306/2008 (platí od 1.1.2010), 267/2006 )platí od 1.12013) Sb., 151/2010 (platí do 31.12.2010).
součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
[16] Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění zákonů č. 589/2004, 413/2005, 362/2003, 264/2006, 189/2006, 260/2008, 309/2002 (platí od 1.1.2012)
[17] Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
obsah činnosti a složení krizových orgánů
způsob zpracování krizových plánů
[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů: 255/2010 Sb.)
výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
kategorizace vodohospodářských děl
[19] Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
činnost správců vodních toků
[20] Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
obsahy manipulačních a provozních řádů
[21] Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území
způsob a rozsah stanovování záplavových území
[22] Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
územní plánování
[23] Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb ze dne 2.2.2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
[24] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)
skladba a obsah povodňových plánů
druhy povodňových plánů
stupně povodňové aktivity
podklady pro vypracování povodňových plánů
[25] Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 9/2005)
vymezení hlavních pojmů
hlásná povodňová služba
předpovědní povodňová služba
schémata přenosu informací
[26] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
skladba a obsah manipulačních řádů
podklady pro vypracování manipulačních řádů
manipulace za povodní
[27] Metodický pokyn č. 2/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)
skladba a obsah posudku
zajištění podkladů pro posudek
třídění vodních děl z hlediska bezpečnosti
okolnosti ovlivňující bezpečnost VD za povodní
[28] Metodický pokyn č. 11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích (Věstník MŽP č. 5/1998)
protierozní funkce dřevin
vliv dřevin na stavební objekty
přípustnost dřevin na hrázích
[29] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)
kvantifikace typů zvláštních povodní
stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
[30] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)
vymezení hlavních pojmů
vodní díla, pro která se plán zpracovává
postup při zpracování plánu
[31] Metodický pokyn č. 10/98 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (Věstník MŽP č. 5/1998)
dohled na hrázích malých vodních děl
hodnocení závažnosti zjištěných závad
postup při zjištění závad

 

UPOZORNĚNÍ: Texty předpisů jsou uveřejněné bez záruky.

 

Soubor: a-predpisy.htm