Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vyhláška Ministerstva zemědělství,
ze dne 14. prosince 2001,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Změna: 333/2003 Sb.
Změna: 267/2005 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1

Tato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku.

§ 2 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) přirozeným korytem vodního toku - koryto vodního toku nebo jeho úseku, které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů a které může v důsledku tohoto působení měnit svůj příčný profil, popřípadě i svou trasu v území a nebylo upraveno, změněno nebo nově zřízeno vodním dílem; ostatní koryta vodních toků nejsou přirozenými koryty vodních toků, a to i v případě, že bylo obnoveno přirozené koryto vodního toku [§ 47 odst. 2 písm. f) vodního zákona],

b) břehovým porostem - dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku, popřípadě rostoucí v prostoru mezi ochrannými hrázemi a korytem vodního toku až po patu ochranné hráze; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa,1)

c) odstraňuje nánosy z koryta vodního toku, pokud brání průtoku vody a pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení v korytu vodního toku4),

d) mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě - stav způsobený povodní,2) havárií,3) dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní povodně,

e) závažnou závadou v korytě vodního toku - závada, která omezuje odtok povrchové vody (například nátrže a sesuvy břehů, nánosy nevznikající přirozenou činností vodního toku, padlé stromy a jiné překážky a cizorodé předměty v korytě vodního toku),

f) funkcí vodního toku - odvádění povrchové vody z povodí vodního toku, dále funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku a dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

§ 3 Seznam významných vodních toků (K § 47 odst. 1 vodního zákona)

Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.

§ 4 Způsob sledování stavu koryta vodního toku (K § 47 odst. 3 vodního zákona)

Správce vodního toku při správě vodního toku

a) sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen "vlastní vodní dílo"),

b) provádí nejméně jednou za 3 roky v případě významných vodních toků a nejméně jednou za 5 let u drobných vodních toků pravidelné prohlídky koryta vodního toku; tím není dotčena povinnost správce vodního toku stanovená v § 72 vodního zákona,

c) provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci,

d) vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v případě zjištění závady do záznamu uvede i potřebná opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou,

e) sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná opatření,

f) sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,

g) sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním toku.

§ 5 Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla

Správce vodního toku

a) za účelem umožnění odtoku vody do průtoku daného průtočným profilem koryta odstraňuje překážky, které průtoku brání nebo nežádoucím způsobem usměrňují tok vody tak, že by mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud to není povinností vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, nebo vlastníka vodního díla, v jeho korytě; vlastníky těchto nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,

b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v upravených úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až do průtoku, na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zachování průtočné kapacity koryta vodního toku a stability podélného sklonu jeho dna,

c) odstraňuje nánosy z koryta vodního toku, pokud brání průtoku vody a pokud to není povinností vlastníka vodního díla,4)

d) pečuje o břehové porosty tak, aby nenarušovaly stabilitu koryta vodního toku při průtoku daném jeho kapacitou, zabezpečuje nezbytné zásahy do břehových porostů tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody v korytě vodního toku ani při povodňových situacích; k tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody; při obnově břehových porostů přihlíží ke stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem; jakékoliv zásahy do břehových porostů musí být v souladu s právními předpisy na ochranu přírody a krajiny,5)

e) udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní vodní díla, kterými je vodní tok upraven či vodnímu toku slouží, za podmínek stanovených vodním zákonem.

§ 6 Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí vodního toku

Správce vodního toku

a) provádí manipulace na vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu nebo, v mimořádné situaci a po projednání s příslušným vodoprávním úřadem, i nad jeho rámec,

b) zpracovává dlouhodobý, nejdéle však desetiletý plán péče o koryto vodního toku a vodní díla, která vlastní a která jsou nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, s vyznačením cyklu provádění udržovacích prací; přitom vychází z výsledku prohlídek koryta vodního toku a vodních děl, znalosti stavu koryta vodního toku; v případě potřeby tento plán pravidelně aktualizuje.

§ 7 Vytváření podmínek umožňujících oprávněné nakládání s vodami související s vodním tokem

Správce vodního toku

a) vytváří podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami v rozsahu stanoveném vodním zákonem nebo platným povolením příslušného vodoprávního úřadu; za mimořádné situace vytváří tyto podmínky, jen pokud to okolnosti dovolují,

b) předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy a vyjádření při zjištění závad v korytě vodního toku a na břehových porostech, popřípadě navrhuje opatření k nápravě,

c) poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům technické a jiné podklady týkající se vodního toku potřebné pro výkon veřejné správy, které je povinen ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,

d) při mimořádné situaci na vodním toku předává informace subjektům oprávněným k nakládání s vodami prostřednictvím svých internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li o stavy vyvolané očekávanými mimořádnými manipulacemi na vodních dílech, předává informace oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,

e) oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a na pobřežních pozemcích, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba rozhodnutí vodoprávního úřadu,

f) navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření k odstranění zjištěných závad ve vodním toku, jeho korytě nebo souvisejících břehových porostech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodoprávní úřad vyžádá.

§ 8 Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků a vodních děl

Přípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků a výstavby vodních děl provádí správce vodního toku, pokud jsou nezbytné k zajištění funkce vodního toku nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to zejména ze schválených plánů oblastí povodí, programů opatření a komplexních pozemkových úprav.

§ 9 Obnovování přirozených koryt vodních toků

Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, pokud to vyplývá ze schválených plánů oblastí povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný zájem.

§ 10 Spolupráce správce vodního toku při zneškodňováni havárií na vodních tocích

(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků postupuje správce vodního toku podle zvláštního právního předpisu.

(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zneškodňování havárie na vodních tocích si vytváří správce vodního toku organizační, věcné a personální podmínky.

(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen "plán opatření").

(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizovými plány územních celků,7) které významně zasahují do povodí vodního toku.

(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních tocích provádí správce vodního toku technická opatření podle plánu opatření, popřípadě ve spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo též s dalšími správci vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a pokud správce vodního toku havárii sám zjistí nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2 vodního zákona, zejména v případě, že původce havárie nebyl dosud zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie znám, nebo neplní-li řádně své povinnosti k jejímu zneškodnění, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod.

(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarijního technika, který koordinuje postup správce vodního toku při spolupráci na zneškodňování havárie, a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvyklou pracovní dobu.

(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při zneškodňování havárií zřízením havarijní čety, popřípadě též uzavřením smlouvy se třetí osobou.

(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní čety, zajišťuje potřebnou dosažitelnost jejich pracovníků i mimo obvyklou pracovní dobu.

§ 11 Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písemnou zprávu 15 dnů předem uživateli rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení8a). V tomto případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.

§ 12 Obsah žádosti o určení správce drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí (K § 48 odst. 5 vodního zákona)

Žádost obsahuje

a) identifikační údaje žadatele:

1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,

2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,

3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;

b) identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:

1. název drobného vodního toku,

2. číslo hydrologického pořadí,

3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji.

c) zdůvodnění žádosti pro převzetí správy drobného vodního toku, zejména s uvedením skutečností, že drobný vodní tok žadateli slouží nebo s jeho činností souvisí nebo že protéká po pozemcích, které žadatel vlastní, popřípadě užívá na základě jiného právního důvodu, nebo že drobný vodní tok protéká územím obce, která o převzetí správy žádá.

§ 13 Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2, se připojí následující doklady a podklady:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1 :50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,

b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku,

c) stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu,

d) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

e) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.

§ 14 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků.

§ 15 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002,

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

Příloha č. 1 Seznam významných vodních toků

Příloha č. 2 Vzor žádosti o určení správce drobného vodního toku


 

 

Soubor: Sb_2001-470.htm