Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. 

Příloha č.2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vzor žádosti o určení správce drobného vodního toku

1. Údaje o žadateli

Fyzická osoba

Jméno a příjmení

Trvalý pobyt

nebo adresa pro doručování

Datum narození

Právnická osoba

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Jména a příjmení osob,

která jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu

Identifikační číslo

Obec

Název obce

Adresa sídla obecního úřadu,

městského úřadu nebo magistrátu

Identifikační číslo obce (IČO)

Jméno a příjmení starosty obce nebo primátora

 

2. Identifikace drobného vodního toku

Název drobného vodního toku

Číslo hydrologického pořadí povodí1)

drobného vodního toku

Vymezení drobného vodního toku (polohopisné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka drobného vodního toku v km 2)

(zaokrouhleno na jedno desetinné místo)

 

1)Číslo hydrologického pořadí povodí je první číslo detailní plošky povodí, v níž vodní tok pramení nebo začíná podle Základní vodohospodářské mapy ČR 1: 500á00, které je přiřazeno k celému vodnímu toku.Vodním tokům s plochou povodí pod 5 km2 je přiřazeno č.h.p. detailní plošky povodí vodního toku vyššího řádu, v níž se vodní tok nalézá.
2)Délka drobného vodního toku určená ze zaměření, nebo mapy v měřítku nejméně 1: 50 000.

3. Zdůvodnění žádosti

Pokračování na samostatném listě

 

4. Návrh způsobu výkonu správa drobného vodního toku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování na samostatném listě

 

5. Seznam podkladů a dokladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet ostatních příloh

 

 

V   …………………. dne ……………                                                    Podpis žadatele

                                                                                                                  (razítko)

 

 

Soubor: Sb_2001-470-2.htm