Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (dále jen "dohled"), stanoví kritéria pro jednotlivé kategorie těchto vodních děl, upravuje rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, rekonstrukce nebo provozu, jakož i rozsah účasti vlastníka a stavebníka na dohledu.

§ 2 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,

b) mezní hodnotou - předem stanovené limitní hodnoty veličin popisující jevy a skutečnosti, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav,

c) kritickou hodnotou - hodnota veličin popisující jevy a skutečnosti, které signalizují stavy ohrožení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla,

d) etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla jako celku vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze odpovědně zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost vodního díla,

e) etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od zhodnocení ověřovacího provozu až do zániku vodního díla,

f) rekonstrukcí - zásah do stavební nebo technologické části dokončeného vodního díla, který mění jeho parametry.

§ 3 Vymezení vodních děl podléhajících dohledu

Dohledu podléhají

a) přehrady, hráze a jezy,

b) stavby na ochranu před povodněmi,

c) stavby odkališť,

d) hydrotechnické štoly a tunely,

e) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

f) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona sloužící ke vzdouvání nebo akumulaci vod,

(dále jen "určené vodní dílo").

§ 4 Stanovení kritérií pro jednotlivé kategorie určených vodních děl

Určené vodní dílo je zařazeno do I. až IV. kategorie podle kritérií uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 5 Rozsah a četnost provádění dohledu

(1) Dohled se provádí v etapě přípravy určeného vodního díla, v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu.

(2) Provádění dohledu v etapě přípravy pro určené vodní dílo I. a II. kategorie se zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6. Pro určené vodní dílo III. kategorie v etapě přípravy se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1) Pro určená vodní díla IV. kategorie v etapě přípravy se projekt měření nezpracovává.

(3) Dohled u určeného vodního díla I. až III. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí

a) zpracováním programu dohledu,

b) pozorováním a měřením deformací určeného vodního díla a průsaků vod,

c) obchůzkami,

d) zpracováním zpráv o dohledu,

e) prohlídkami.

(4) U určeného vodního díla I. až III. kategorie se vždy sledují změny a výskyty jevů a skutečností v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě výstavby nebo rekonstrukce, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 6 Projekt měření a jeho obsah

(1) Projekt měření je technický dokument, který obsahuje rozsah a způsob měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření.

(2) Projekt měření obsahuje

a) přehled důležitých předpokladů bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla pro etapu trvalého provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností,

b) návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění dohledu,

c) přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla a jím ohroženého území,

d) návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,

e) harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo rekonstrukce určeného vodního díla,

f) požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,

g) návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,

h) dokumentaci kontrolních přístrojů.

§ 7 Program dohledu a jeho obsah

(1) Program dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a zajištění činností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

(2) Program dohledu obsahuje

a) četnost obchůzek, pozorování a měření jevů a skutečností, které jsou významné pro bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla,

b) rozsah pozorování, měření a obchůzek, jakož i způsob zaznamenávání jejich výsledků,

c) pracovní postupy k pozorování a měření,

d) pokyny obsluze určeného vodního díla, které výsledky pozorování, měření nebo obchůzek se neprodleně hlásí určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě,3)

e) způsob a termíny zpracovávání a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o dohledu podle § 10,

f) režim zpracování zpráv o dohledu,

g) odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení,

h) mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časový vývoj,

i) meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností,

j) údaje o parametrech zvláštní povodně způsobené poruchou vzdouvací konstrukce, výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle nebo nouzovým řešením kritických situací na něm a vazby těchto situací na provádění dohledu a stupně povodňové aktivity4) nebo krizových stavů,5)

k) místo uložení programu dohledu.

§ 8 Zpracování výsledků pozorování a měření

(1) Výsledky pozorování a měření se ihned porovnávají s předem stanovenými mezemi bdělosti nebo mezními, popřípadě kritickými hodnotami a jejich očekávaným časovým vývojem.

(2) Výsledky pozorování a měření se bezodkladně zaznamenají v rozsahu a způsobem uvedeným v programu dohledu. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha určeného vodního díla neprodleně určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené odborně způsobilé osobě.3)

§ 9 Obchůzky

(1) Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahnělých míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení.

(2) Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát denně u určeného vodního díla I. kategorie, nejméně třikrát týdně u určeného vodního díla II. kategorie, nejméně jedenkrát týdně u určeného vodního díla III. kategorie a nejméně jedenkrát měsíčně u určeného vodního díla IV. kategorie.

§ 10 Zprávy o dohledu

(1) O dohledu se zpracovávají v etapě výstavby nebo rekonstrukce dílčí zprávy o dohledu a souhrnné zprávy o dohledu, v etapě ověřovacího provozu dílčí zprávy o dohledu a celkové zprávy o dohledu a v etapě trvalého provozu etapové zprávy o dohledu a souhrnné etapové zprávy o dohledu.

(2) Dílčí zprávy o dohledu se zpracovávají v termínech určených v programu dohledu. Souhrnná zpráva o dohledu za etapu výstavby se zpracovává nejpozději před zahájením ověřovacího provozu a celková zpráva o dohledu nejpozději před zahájením etapy trvalého provozu určeného díla. Etapové zprávy o dohledu se zpracovávají k termínu konání prohlídky určeného vodního díla. Každá pátá etapová zpráva o dohledu se zpracovává jako souhrnná etapová zpráva o dohledu.

(3) Zprávy o dohledu obsahují hodnocení výsledků pozorování, měření a obchůzek, a to ve vztahu k předem stanoveným mezním a kritickým hodnotám, popřípadě k mezím bdělosti, parametrům projektové dokumentace, k poznatkům z průběhu výstavby a dosavadního provozu určeného vodního díla.

(4) Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 11 Prohlídky

(1) Prohlídky zahrnují hodnocení

a) provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti, stabilitě a mechanické pevnosti určeného vodního díla,

b) neobvyklých skutečností vzniklých při provozu,

c) provádění dohledu.

(2) Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti určeného vodního díla.

§ 12 Rozsah účasti vlastníka, popřípadě stavebníka při provádění dohledu

U určeného vodního díla I. a II. kategorie se provádění dohledu účastní vlastník, popřípadě stavebník určeného vodního díla tak, že

a) shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek k zhodnocení ve stanovených termínech,

b) zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření,

c) svolává pravidelné, podle potřeby i mimořádné prohlídky,

d) předem uvědomuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o přípravě projekčních a stavebních prací nebo o jiných zásazích na určeném vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření,

e) informuje pověřenou odborně způsobilou osobu3) o zpracování a schválení manipulačních řádů určeného vodního díla.

§ 13

Přechodné a závěrečné ustanovení Program dohledu zpracovaný podle dosavadního právního předpisu6) se pokládá za zpracovaný podle této vyhlášky, pokud nejpozději do dvou let od počátku účinnosti této vyhlášky bude doplněn o údaje podle § 7 odst. 2 písm. j).

§ 14 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr: Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.

 

 

Soubor: Sb_2001-471.htm