Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1) § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
3) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
4) § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.
5) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
6) Vyhláška č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi.
7) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.
8) Například ČSN 73 0002 Statické výpočty stavebních konstrukcí, ČSN 73 6850 Sypané přehradní hráze, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 27 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb, ON 73 6854 Statický výpočet betonových přehrad
 

Soubor: Sb_2001-471_poznamky.htm