Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
3) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.
4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 61 zákona č. 254/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
7) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Soubor: Sb_2001-470_poznamky.htm