Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny 

Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 9/2005)

Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, prováděné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Vymezení hlavních pojmů

Povodňové orgány jsou definované vodním zákonem a jsou oprávněné k řízení, organizaci a kontrole opatření k ochraně před povodněmi.

Orgány krizového řízení jsou definované zákonem č. 244/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a jsou oprávněné přípravou a řízením opatření za krizové situace. Orgány krizového řízení přebírají oprávnění a povinnosti povodňových orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu podle krizového zákona. Nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 a 28 krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů, je specifikován obsah a způsob zpracování krizového plánu, náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti, činnost a složení krizových štábů a složení bezpečnostních rad.

Integrovaný záchranný systém (IZS) je definován zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR (HZS), jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny zásady koordinace složek IZS, podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek (OPIS), způsobu zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachu poplachového plánu, zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijních plánů.

Zvláštní povodeň vzniká poruchou na vodním díle (VD), která může vést až k jeho havárii včetně protržení hráze vodního díla, a může vést ke vzniku povodňové až krizové situaci na území pod vodním dílem. Ohrožené území může výrazně přesahovat záplavová území a jejich rozsah se v takovém případě vymezí v krizovém plánu. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů rozpracovává postupy kvantifikace zvláštních povodí a způsoby stanovení směrodatných limitů pro hodnocení míry vyplývajícího nebezpečí pro vodní díla, na nichž může dojít ke vzniku zvláštních povodní a určení účinků zvláštních povodní v přilehlém území pod těmito díly. Velký rozsah ohroženého území, značné destrukční účinky vzniklé povodňové vlny, nutnost zajistit včasné vyrozumění odpovědných orgánů, varování obyvatelstva a včasnou evakuaci obyvatel, zvířat a majetku z ohroženého území, vyžaduje krizové plánování a řízení a je řešeno plánem ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Podrobnosti jsou ošetřeny jednak typovým plánem a dále Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní.

Povodňový plán je dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí v rámci určitého územního celku, pozemku nebo stavby (viz TNV 75 2931).

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva a k řízení a vyhodnocování opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Podrobnosti o organizaci hlásné povodňové služby upravují povodňové plány.

Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu (dále jen Odborné pokyny) .vydává Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) a obsahují odborná pravidla pro pozorování a hlášení povodňových stavů, vyhlašování stupňů povodňové aktivity a evidenční listy hlásných profilů kategorie A a B (příloha č. 1).

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní, nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním (je řešeno v samostatném metodickém pokynu).

1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ.

2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Krizová situace při živelní pohromě je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí nebo nouzový stav).

Předpověď je kvantifikovaná informace předpovědní povodňové služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích v určeném místě a čase. Vydává se buď pravidelně nebo při povodni (mimořádná povodňová předpověď).

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji,o hydrometeorologických prvcích rozhodných pro vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných (předpovědních) profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.

Předpovědní profil je místo na vodním toku, pro které je vydávána předpověď vodních stavů nebo průtoků.

Výstraha ČHMÚ je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby, upozorňující na možnost výskytu nebo na výskyt extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, zejména extrémních srážek a výrazného vzestupu hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity. Informace jsou číslované a obsahují den a čas vydání, na jaké období jsou vydány a jakého území se týkají.

Informační zpráva (ČHMÚ, správce povodí, hlásné služby) informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

2. Kriteria výběru hlásných profilů

Hlásné profily kategorie A a B se zřizují na tocích na tocích, které splňují tato kriteria:

při ústí toku je Q100 > 100 m3/s
při ústí toku je plocha povodí P > 150 km2 a Q100 > 50 m3/s

Uvedená kriteria jsou orientační. V odůvodněných případech je možno vybrat i vodní toky menší.

Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správci povodí a tento výběr pro jednávají s místně příslušnými krajskými úřady. Orientační počet hlásných profilů kategorie A na toku podle velikostí povodí je:

pro toky s plochou povodí 300 - 1000 km2

1 profil na 300 km2

pro toky s plochou povodí 1000 - 2500 km2

1 profil na 500 km2

pro toky s plochou povodí nad 2500 km2

individuální posouzení

Doporučuje se jako hlásné profily začlenit odtokové profily přehradních nádrží ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR.

Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí krajské úřady podle doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Hlásné profily kategorie B doplňují profily kategorie A tak, aby byla celkově splněna tato orientační kriteria:

pro toky s plochou povodí do 300 km2

1 profil na 100 km2

pro toky s plochou povodí 300 - 1000 km2

1 profil na 150 - 200 km2

pro toky s plochou povodí 1000 - 2500 km2

1 profil na 300 - 400 km2

pro toky s plochou povodí nad 2500 km2

individuální posouzení

Hlásné profily kategorie A a B se uvádějí v Odborných pokynech a v povodňových plánech všech stupňů:

Výběr hlásných profilů kategorie C provádějí obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí na vodních tocích podle svých individuálních potřeb, pokud jim nepostačují profily kategorie A nebo B. Hlásné profily kategorie C jsou uvedeny v povodňových plánech obcí a ohrožených .subjektů.

Obce mohou také v případě potřeby budovat lokální automatické výstražné systémy pro případ náhlých povodní z přívalových srážek. Tyto systémy zahrnují automatické stanice pro sledování srážek v povodí a vodních stavů v tocích s přenosem hodnot do lokálního centra. Nutné je plně automatizované vyhodnocení měřených hodnot a oznámení překročení zadaných kriterií. Lokální výstražné systémy mají význam hlavně na menších horských a podhorských tocích.

3. Doporučené vybavení hlásných profilů

Hlásné profily kategorie A zřizují a provozují ČHMÚ nebo správci povodí. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie A je:

stabilizovaný vodoměrný profil
vodoměrná stanice (ČHMÚ nebo správci povodí) s vodočetnou latí a místním záznamem
automatická stanice s přenosem dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí)
měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ

Tyto stanice jsou vybavovány zařízením pro dálkový přenos údajů na pracoviště provozovatele. Významné vodoměrné stanice jsou dosažitelné také telefonem. Vybavení hlásného profilu kategorie A zajišťuje provozovatel vodoměrné stanice.

Hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady a provozují místně příslušné obce. Přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou stanicí ČHMÚ nebo správců povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie B je:

vodočetná lať
orientační měrná křivka průtoků

Podle možností a potřeb provozovatele lze doplnit další vybavení. Vybavení hlásného profilu kategorie B zajišťuje místně příslušný krajský úřad.

Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA - zelená, 2. SPA - žlutá, 3. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.

4. Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

SPA se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy v hlásném profilu nebo výjimečně průtoky. Tyto SPA platí pro určitý úsek toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

Stanovení povodňových úseků je úzce provázáno s výběrem hlásných profilů. V celém úseku by měly být přibližně stejné charakteristiky povodňového režimu a přibližně stejný stupeň ochrany území před povodněmi. Za hranice povodňových úseků se obvykle hodí zaústění významných přítoků, vodní díla významně ovlivňující povodňový režim, začátek nebo konec souvislé úpravy toku, zohlednit lze také administrativní hranice a umístění vodoměrných stanic. V odůvodněných případech je možné jednomu hlásnému profilu přiřadit povodňové úseky s výrazně odlišnými stupni ochrany území před povodněmi a tedy odlišnými směrodatnými limity pro SPA.

Dalším krokem je výběr kritického místa, případně kritického profilu v povodňovém úseku, které je rozhodující pro řízení opatření k ochraně před povodněmi, a stanovení průtoků; které v kritickém místě nebo místech budou odpovídat směrodatným limitům pro SPA. Doporučuje se nejprve stanovit směrodatné průtoky odpovídající 3. SPA, pak postupně 2. a 1.0SPA. Výběr se provádí obvykle na základě zkušeností z minulých povodní a terénního průzkumu. Přitom je třeba charakterizovat povodňový úsek jako celek, tj. vyloučit jednotlivé nevýznamné objekty nebo zaplavení menších ploch v extravilánu. Pokud jsou k dispozici další podklady jako stanovení záplavového území, zaměření toku, zaměření podélného profilu hladiny vody za povodně, letecké nebo družicové snímky záplav, využijí se ve spojení s hydraulickými výpočty kritických hladin.

Směrodatné průtoky v kritickém profilu se převedou na odpovídající průtoky v hlásném profilu a následně na směrodatné vodní stavy v cm na vodočetné lati s rozlišovací úrovní 5 cm. Pouze ve výjimečných případech (např. na odtoku z vodních děl) jsou směrodatné limity pro SPA vyjádřeny přímo v průtocích.

V případě hlásných profilů kategorie C, pro které není k dispozici měrná křivka, je nutno stanovit směrodatné limity pro SPA odhadem na podkladě pozorovaného vztahu hladin vody za povodně v kritickém profilu a v hlásném profilu.

Kompetence pro stanovování směrodatných limitů pro SPA

Pro hlásné profily kategorie A stanovuje směrodatné limity pro SPA Ministerstvo životního prostředí. Návrh předkládá místně příslušný krajský úřad po projednání se správcem povodí, regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými obcemi s rozšířenou působností v povodňovém úseku a s obcí, na. jejímž území se hlásný profil nachází, a popřípadě dalšími dotčenými kraji v povodňovém úseku. Směrodatné limity pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech a zapracovány do povodňových plánů všech stupňů.

Pro hlásné profily kategorie B stanovuje směrodatné limity pro SPA krajský úřad po projednání s dotčenými obcemi s rozšířenou působností v povodňovém úseku a s obcí, na jejímž území se hlásný profil nachází, a po konzultaci se správcem povodí, případně správcem toku (pokud se liší od správce povodí) a s regionálním pracovištěm ČHMÚ. Směrodatné limity pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech a zapracovány do příslušných povodňových plánů.

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA obec nebo vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je obecnímu úřadu, pokud se jedná o vlastníka ohrožené nemovitosti, nebo obecnímu úřadu s rozšířenou působností, pokud se jedná o obec. Výsledné hodnoty oznámí také správci toku.

5. Stanovení směrodatných limitů. pro SPA podle dešťových srážek

Orientačně je možné usuzovat na nebezpečí nebo vznik povodně podle hodnot dešťových srážek a to hlavně na vodních tocích, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích na zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí a výjimečně i jiné instituce.

Doporučené směrodatné limity srážek pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech. Tyto obecně doporučené směrodatné limity jsou rozlišeny podle jednotlivých oblastí (horské a podhorské oblasti, střední a nižší oblasti) a jsou vztaženy k 1. SPA a 2. SPA. Pro situace odpovídající 3. SPA směrodatné limity srážek uvedeny nejsou a doporučuje se vyhlašovat stav ohrožení podle hlásných profilů nebo terénního šetření na vodních tocích. Pro lokální automatické výstražné systémy je nutno stanovit směrodatné limity pro SPA individuálně.

6. Stanovení SPA při ledových jevech na tocích

Povodňové stavy na vodních tocích vznikají také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Za zvýšeného průtoku vody v tocích nastává odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazů dochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody k chodu ledové kaše. Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolá odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Správce toku při příchodu výrazně teplého počasí a po nepříznivém hodnocení průtokových poměrů v toku oznámí stav bdělosti (1. SPA) povodňovému orgánů. Další stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňový orgán na návrh správce toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledu. Situace odpovídající 3. SPA nastává při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp.

Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě nápěchů, jsou většinou známá správci toku. Správce toku podle výsledků prohlídky toku v počátečním období mrazů oznámí stav bdělosti (1. SPA) a podle dalšího vývoje situace navrhne povodňovému orgánu vyhlášení dalších stupňů povodňové aktivity.

7. Pozorování a hlášení vodních stavů v hlásných profilech

Pozorování v hlásných profilech zabezpečují jejich provozovatelé, kteří zasílají hlášení určeným příjemcům. Jejich seznam a způsob spojení je pro každý profil uveden v Odborných pokynech a v povodňových plánech.

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

za normální situace

1 x denně (hlásné profily kategorie A)

při výstraze ČHMÚ

1 x denně (všechny kategorie)

při dosažení 1. SPA

2 x denně

při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA

3 x denně

při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA

častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu

Hlásné profily kategorie A jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně dobrovolnými pozorovateli ČHMÜ nebo provozními pracovníky správce povodí. Údaje z automatických stanic jsou přenášeny do sběrných center provozovatelů těchto sítí. Při dosažení směrodatných limitů pro SPA informuje provozovatel (tj. RPP ČHMÚ nebo VHD Povodí) příslušný krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností a předává mu v dohodnutém rozsahu informace o dalším vývoji.

Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku při nebezpečí povodně a za povodně zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Obec zasílá hlášení na obce ležící níže na toku, na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který informuje příslušný krajský úřad a OPIS HZS kraje. V případě selhání automatického sběru dat nebo standardního způsobu pozorování, zasílá obec hlášení na vyžádání do sběrného centra provozovatele hlásného systému.

Hlásné profily kategorie B jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování je zabezpečováno místně příslušnými obcemi, které mohou po dohodě využít zařízení ČHMÚ, správce toku nebo jiného subjektu na toku. Způsob pozorování a předávání údajů projedná s obcemi příslušný krajský úřad. Pokud jsou v těchto profilech automatické stanice ČHMÚ nebo správce povodí, jsou údaje přenášeny do jejich sběrných center.

Při nebezpečí povodně a za povodně zasílá místně příslušná obec hlášení na obce ležící níže na toku, na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který informuje příslušný krajský úřad, OPIS HZS kraje a dále RPP ČHMÚ nebo VHD Povodí (podle Odborných pokynů).

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení z lokálních automatických výstražných systémů zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody na příslušný úřad obce nebo úřad obce s rozšířenou působností a na OPIS HZS kraje.

8. Informační toky hlásné povodňové služby

Subjekty zapojené do předávání informací (informačních zpráv) hlásné povodňové služby:

obecní úřad, povodňová komise obce, určený pozorovatel

OÚ ORP

úřad obce s rozšířenou působností nebo jím učené pracoviště se stálým spojením, povodňová komise obce s rozšířenou působností

krajský úřad

PKK

povodňová komise kraje

VHD Povodí

vodohospodářský dispečink správce povodí, informační podpora PKK

VD

vodní dílo, vlastník vodního díla

VD TBD

organizace ověřená výkonem technickobezpečnostního dohledu na VD a posudků pro zařazení VD do kategorií

RPP ČHMÚ

regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

CPP ČHMÚ

centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, které zastává i funkci RPP pro středo českou oblast

OPIS HZS GŘ

operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR

OPIS HZS KR

územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje

MŽP

povodňová služba Ministerstva životního prostředí, informační podpora Ústřední povodňové komise (ÚPK)

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec podle povodňového plánů nejbližším ohroženým obcím dále po toku a na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, který informuje příslušné OPIS HZS KR, příslušný krajský úřad, RPP ČHMÚ a VHD Povodí.

Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředními a krajskými orgány a úřady obcí s rozšířenou působnosti se zpravidla využívá služeb OPIS HZS.

Při vzniku povodně operační a informační střediska HZS zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků podle povodňových plánů.

Varovat obyvatelstvo a vlastníky nemovitostí před nebezpečím povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány obcí. Při nebezpečí z prodlení mohou spouštět varovací systém příslušné OPIS HZS.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec. Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují příslušné OPIS HZS KR, příslušný obecní nebo krajský úřad a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i VD - TBD.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají řízení ochrany před povodněmi.

Schéma přenosu informací předpovědí a hlásné povodňové služby při povodních je uvedeno v příloze č. 2.

9. Informační toky předpovědní povodňové služby

Výstrahy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této výstrahy ČHMÚ (např. SMS zpráva pomocí krizových mobilních telefonů), e-mail, pokud je to uvedeno v příslušném povodňovém plánu obce, požadavek uplatní u územně příslušné obce s rozšířenou působností, která způsob předání projedná s HZS kraje.

Informační zprávy jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění k uvedeným adresátům. Seznam adresátů obsahuje konkrétní krajské úřady a úřady s rozšířenou působností v zasažené oblasti, není-li uvedeno jinak.

Přednostně se využívá spojových prostředků HZS a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad a obce s rozšířenou působností musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na OPIS HZS GŘ (ústřední orgány) a na OPIS HZS KR (krajské orgány a obce).

Výstrahy informační zprávy ČHMÚ a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také přímo na VHD Povodí a spolupracuje s nimi na vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily, zejména na tocích ovlivněných provozem nádrží. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí ČHMÚ poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schéma přenosu informací, předpovědní povodňové služby v období mimo povodeň je uvedeno v příloze č. 3. Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby může být použito také Internetu a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

10. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

Systém v rámci své působnosti prověřuje příslušný povodňový orgán formou cvičné výstrahy, která musí obsahovat výrazné označení, že se jedná o cvičení, a dále jasné pokyny, komu má být výstraha doručena a komu se má potvrdit příjem doručení, příp. její odeslání. Vyhodnocení zabezpečuje povodňový orgán v součinnosti s HZS.

11. Přílohy

1. Vzor evidenčního listu hlásného profilu (Odborné pokyny)

2. Schéma přenosu informací předpovědní a hlásné povodňové služby (při povodni)

3. Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby (mimo povodeň)

RNDr. Jan Hodovský, v.r.
ředitel odboru ochrany vod

 

Soubor: MZP_2005-15.htm