Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky 

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. :

Čl.I

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Zvláštními skutečnostmi jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby, nebo fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů 1) (dále jen "podnikající fyzická osoba").

1) Například živnostenský zákon, obchodní zákoník .".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3 a dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

2. Nadpis § 2 zní:

"Stanovení režimu evidence písemností".

3. Nadpis § 4 zní:

"Stanovení režimu ukládání písemností".

4. Nadpis nad § 6 zní:

"Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce určené hasičským záchranným sborem kraje".

5. V § 6 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) havarijní plán kraje,".

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

6. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo "způsobu" nahrazuje slovem "koncepce" a na konci textu písmene e) se doplňují slova "a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření".

7. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova "úroveň akceschopnosti" nahrazují slovy "zprávu o stavu" a na konci textu písmene f) se doplňují slova "a návrhy rozvoje těchto systémů".

8. V § 6 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje včetně informace o náhradách za omezení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného záchranného systému,".

9. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova "krajskými úřady" nahrazují slovy "jinými kraji".

10. V § 6 odst. 1 písmeno j) zní:

"j) dokumenty související s krizovou připraveností kraje a činností integrovaného záchranného systému v kraji,".

 

11. V § 6 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se nové písmeno l), které zní:

"l) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními.".

12. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "dále" nahrazuje slovy "posuzuje vždy".

13. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo "posuzuje" zrušuje.

14. V § 6 odst. 2 písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 11) znějí:

"b) dokumentaci obcí, kterým hasičský záchranný sbor kraje uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje 10a) (dále jen "určené obce"), a

c) roční zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému 11) v kraji a v případě potřeby navrhuje posílení těchto složek.

10a) § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

11) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ".

15. V § 7 písmeno c) zní:

"c) příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem,".

16. V § 7 písmeno e) zní:

"e) příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky,".

17. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Obsah činnosti bezpečnostní rady určené obce

Bezpečnostní rada určené obce projednává

a) zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření,

b) rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným sborem kraje,

c) roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,

d) plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,

e) zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,

f) návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,

g) informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,

h) způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

i) způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,

j) zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,

k) vnější havarijní plán a

l) podmínky nouzového přežití obyvatelstva.".

18. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Složení bezpečnostní rady určené obce

Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta určené obce jejími členy jmenuje vždy

a) místostarostu,

b) tajemníka obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena,

c) příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím určeným služebním funkcionářem,

d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem,

e) velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce, je-li tento sbor zřízen, a

f) zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady určené obce.".

19. § 10 a 11 se včetně nadpisů zrušují.

20. Nadpis § 12 zní:

"Obsah činnosti krizového štábu kraje a určené obce".

21. V § 12 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 12) znějí:

"(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 12) nebo

e) jde o úkol prováděný při cvičení.

(2) Krizový štáb kraje nebo určené obce je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

(3) Krizový štáb kraje posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje jejich pozastavení, změnu nebo zrušení. V případě závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje převedení plnění úkolů starosty na zmocněnce.

12) § 7 odst. 3, § 11 písm. c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ".

22. V § 12 odst. 4 písmeno d) zní:

"d) organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra,".

23. Nadpis § 13 zní:

"Složení krizového štábu kraje a určené obce".

24. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo ", okresu" zrušuje.

25. V § 13 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené obce a".

26. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Vedoucí krizového štábu rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o povolání osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a c).".

27. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(2) Pokud starosta obce zřídí k řešení krizové situace krizový štáb obce, 12a) platí přiměřeně § 12 a 13 .

12a) § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

28. Poznámka pod čarou č. 13) zní:

"13) § 9 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2, § 15 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ".

29. V § 15 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) až 16) zní:

"(3) Přílohovou část krizového plánu tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace, zejména

a) přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitelnosti,

b) katalog krizových opatření, obsahující zásady a postup realizace krizových opatření,

c) typové plány, kterými ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení,

d) povodňové a havarijní plány zpracované podle zvláštních právních předpisů 14) a další operační plány, které pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení,

e) plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu, 15)

f) plán hospodářské mobilizace zpracovaný podle zvláštního právního předpisu, 16)

g) plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, který stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany před následky krizových situací, a

h) plány spojení, materiálně technického a zdravotnického zabezpečení a topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením ohrožení.

14) Například vodní zákon a energetický zákon .

15) § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

16) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb. ".

30. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Rozpracování krizového plánu kraje obecním úřadem určené obce se člení podle odstavce 1, přičemž v přílohové části obsahuje dokumenty určené hasičským záchranným sborem kraje.".

31. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Způsob zpracování krizového plánu kraje

Hasičský záchranný sbor kraje před zpracováním krizového plánu kraje a obecní úřad určené obce před rozpracováním krizového plánu kraje projednají v územně příslušné bezpečnostní radě

a) zaměření a rozsah krizového plánu kraje,

b) určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje,

c) rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizového plánu kraje nebo jeho rozpracování mezi členy bezpečnostní rady a harmonogram jeho zpracování,

d) rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje podílejí,

e) termín projednání krizového plánu kraje nebo rozpracování krizového plánu kraje na podmínky určené obce v bezpečnostní radě,

f) pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování a

g) termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje nebo rozpracování krizového plánu kraje na podmínky určené obce.".

32. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "působnosti a odpovědnosti" nahrazují slovy "předmětu podnikání" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "a úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti".

33. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a havarijní připravenosti".

34. V § 17 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "dokumenty nezbytné k zvládnutí krizové situace, zejména".

35. V § 17 odst. 3 písm. a) se za slova "krizového plánu" vkládají slova "příslušného orgánu krizového řízení".

36. V § 17 odst. 3 písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 16a) a 17) znějí:

"d) vnitřní havarijní plán, pokud ho právnická nebo podnikající fyzická osoba zpracovává podle zvláštních právních předpisů, 16a)

e) plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské mobilizace, 17)

16a) Například vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování, vyhláška č. 219/1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.

17) § 16 zákona č. 241/2000 Sb. ".

37. V § 17 odst. 3 písm. f) se slova "hrozeb, a" nahrazují slovem "situací,".

38. V § 17 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a příslušným orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového plánu a".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

Čl.II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

 

Soubor: Sb_2003-036.htm