Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky 

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

§ 1 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) manipulačním řádem vodního díla - soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla,

b) provozním řádem vodního díla - soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla,

c) zabezpečeností - pravděpodobnost zajištění požadovaného účelu, pro který je vodní dílo určeno, vyjádřenou v procentech,

d) identifikací - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název obchodní firmy, adresa místa trvalého pobytu a telefon, fax a e-mail (dále jen "komunikační spojení"); u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, adresa sídla a komunikační spojení,

e) komplexním manipulačním řádem - soubor zásad a pokynů pro koordinaci manipulací s vodou v soustavě vodních nádrží.

§ 2 Náležitosti manipulačních řádů

(1) Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsou

a) údaje o

1. identifikaci vlastníka nebo uživatele,1) popřípadě stavebníka vodního díla,

2. identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,

3. identifikaci správce vodního toku,

4. vodohospodářském dispečinku správce povodí,

5. vodoprávním úřadu příslušným ke schválení manipulačního řádu,

6. identifikaci pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu,2)

7. příslušných povodňových orgánech,

b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou

1. název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou,

2. stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,

3. účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti,

4. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu a jejich rozsah,

5. kategorie vodního díla podle zvláštního právního předpisu,3)

6. zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,

7. možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,

8. základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,

9. seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování manipulačního řádu,

c) pokyny pro manipulaci s vodou za situací a podmínek, které lze v provozu vodního díla očekávat,

d) základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle, začleněném do soustavy vodních nádrží, vyplývající z komplexního manipulačního řádu, pokud je pro soustavu vodních nádrží zpracován,

e) pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na

1. ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla,

2. situace při ohrožení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla,

3. situace při poškození objektů a zařízení vodního díla,

4. situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku,

5. situace při havárii4) na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod vodním dílem,

6. situace při takovém zhoršení jakosti povrchové vody, že vodní dílo nemůže sloužit svému účelu,

f) požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na vodním díle potřebných pro manipulaci s vodou,

g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány povodňového a krizového řízení,

h) zásady spolupráce mezi vlastníky nebo uživateli1) souvisejících vodních děl, popřípadě společné zásady manipulačních řádů těchto vodních děl,

i) závěrečná ustanovení, která obsahují

1. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,

2. určení období pro provádění revizí a oprav na jednotlivých objektech a zařízeních vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,

3. pravidla pro vedení záznamů o provádění manipulací s vodou a vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou,

j) přílohy manipulačního řádu, které obsahují

1. pomůcky k řízení manipulace s vodou, které poskytují informace potřebné pro rozhodování o manipulacích s vodou podle písmen c) a e) a pro vyhodnocení měření a pozorování podle písmene f),

2. výkresovou část projektové dokumentace vodního díla v rozsahu potřebném pro manipulaci s vodou,

3. právní a jinou dokumentaci důležitou pro řízení manipulace na vodním díle nebo pro posouzení docílených výsledků, například povolení k vodnímu dílu a s vodním dílem související, povodňový plán území pod vodním dílem a řád plavební bezpečnosti,

4. doklady o provedené aktualizaci manipulačního řádu,

5. protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem.

(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na manipulacích na vodním díle více vlastníků nebo uživatelů,1) může být v rámci manipulačního řádu vypracován pro každou ucelenou část vodního díla nebo pro každého jednotlivého vlastníka nebo uživatele1) příslušný oddíl manipulačního řádu v přiměřeném rozsahu samostatně.

(3) Pro vodní díla na vodním toku, která spolu provozně souvisí, může být vypracován jeden manipulační řád.

§ 3 Náležitosti provozních řádů

(1) Náležitostmi provozního řádu vodního díla jsou

a) údaje o

1. identifikaci vlastníka nebo uživatele,1) popřípadě stavebníka vodního díla,

2. identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace5) a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,

3. identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,

4. vodoprávním úřadu příslušném ke schválení provozního řádu,

5. identifikaci pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu,2)

b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou

1. název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,

2. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu a jejich rozsah, stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,

3. kategorie vodního díla podle zvláštního právního předpisu,3)

4. údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,

c) provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu

1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,6)

2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem,7)

3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,8)

d) pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení

1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,6)

2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem,7)

3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušných částí technické normy,8)

e) pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období,

f) pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,

g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení,

h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,

i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle zvláštního právního předpisu,3) havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),

j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,

k) údaje o

1. době platnosti provozního řádu vodního díla,

2. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,

3. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav,

4. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,

5. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků,

l) přílohy, které zahrnují

1. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,

2. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.

(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na provozování více osob, mohou být vypracovány dílčí vzájemně provázané provozní řády pro jednotlivé části, popřípadě technologická zařízení vodního díla.

§ 4 Ustanovení přechodné a závěrečné

Manipulační a provozní řády vypracované a schválené podle dosavadních právních předpisů9) zůstávají v platnosti. Změny těchto manipulačních a provozních řádů se provádějí již podle této vyhlášky.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

 

Soubor: Sb_2002-195.htm