Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1) § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
3) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
4) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.
5) § 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6) TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl.
7) TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu.
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.
8) TNV 75 4931 Provozní řády závlah.
9) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Soubor: Sb_2002-195_poznamky.htm