Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 133/1985 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1a) § 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

1b) § 2 odst. 8 písm. b) až e) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

1c) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1d) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1e) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1f) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1g) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

1h) § 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

1i) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

1j) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

1k) Například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

1l) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

1m) § 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb.

1n) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

1o) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1p) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

2b) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

3) § 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

3a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

3b) § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

3c) § 32 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

3d) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3e) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3g) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

4a) § 124 zákoníku práce.

4b) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

4c) § 12 vyhlášky č. 21/1996 Sb.

4d) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

4e) § 49 a 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4f) § 20 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

5) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

6a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

7) Například vyhláška č. 80/1971 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách.

7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

7b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

9) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce .
Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

10) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

11) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Soubor: Sb_1985-133_poznamky.htm