Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 219/1999 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I.), sdělení č. 168/1991 Sb.

2)

§ 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

3)

§ 75 odst. 5 až 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po zemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

4)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

5)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7)

zrušena ke dni 1.1.2006 novelou č. 546/2005 Sb.

8)

Například zákon č. 221/1999 Sb.,

zákon č. 220/1999 Sb.

9)

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

10)

Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

11)

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

11a)

Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 221/1999 Sb.

13)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13a)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

14)

§ 3 písm. k) zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

14a)

Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

16)

Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17)

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

19)

§ 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb.

20)

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

 

 

Soubor: Sb_1999-219_poznamky.htm