Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 128/ 2000 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

2)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

2a)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

3)

§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

3a)

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

3b)

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

4)

Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

6)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

7)

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.

8)

Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.

9)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

10)

§ 11 zákona č. 298/1992 Sb.

11)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

12)

§ 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

13)

§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

13a)

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

14)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Například občanský zákoník, obchodní zákoník.

15a)

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15b)

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

16)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

17)

Obchodní zákoník.

18)

§ 20i a 20j občanského zákoníku.

18a)

§ 93g písm. h) a § 93h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

18b)

Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.

18c)

Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.

19)

zrušena ke dni 1.7.2006 novelou č. 234/2006 Sb.

20)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 12.7.2002.

21)

§ 124 odst. 2 zákoníku práce.

22)

§ 124 zákoníku práce.

23)

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

23a)

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

23b)

§ 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

24)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 12.7.2002.

25)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 12.7.2002.

26)

Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

27)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 12.7.2002.

28)

§ 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29)

Například § 110 a 163 obchodního zákoníku,

§ 4

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

§ 3

zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

29a)

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

30)

§ 67 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

31)

§ 59 zákona č. 152/1994 Sb.

31a)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

32)

§ 22 odst.1 zákona č. 152/1994 Sb.

32a)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

33)

Zákon č. 143/1992 Sb.

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

34)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

34a)

§ 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

34b)

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

35)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

36)

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

36b)

§ 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

37)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

38)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

39)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

39a)

§ 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

40)

Zrušena novelou č. 313/2002 Sb. k 1.1.2003.

41)

Vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 121/1999 Sb. Výnos Ministerstva vnitra a životního prostředí ze dne 31. května 1989 č. j. LK-7696/89-529 o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností, uveřejněný v částce 3/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory a oznámený v částce 17/1989 Sb.

 

Soubor: Sb_2000-128_poznamky.htm