Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 129/2000 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

1a)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

2)

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

3)

zrušena ke dni 1. 1. 2003 novelou č. 231/2002 Sb.

4)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

5)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

6)

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

7)

Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9)

Například občanský zákoník.

9a)

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9b)

§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9c)

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

10)

Obchodní zákoník.

11)

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

12)

§ 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

13)

§ 2 odst. 1, § 124, 206 zákoníku práce.

14)

zrušena ke dni 1. 1. 2003 novelou č. 231/2002 Sb.

15)

§ 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

16)

§ 124 zákoníku práce.

17)

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

18)

§ 16 až 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

19)

Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

20)

zrušena ke dni 1. 1. 2003 novelou č. 231/2002 Sb.

21)

Zákon č. 143/1992 Sb.

22)

Zákon č. 106/1999 Sb.

22a)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

22b)

§ 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

22c)

§ 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

22d)

§ 125 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

22e)

§ 125 a 126 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 234/2006 Sb.

23)

§ 53 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

25)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

26)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

27)

§ 9 zákona č. 71/1967 Sb.

27a)

§ 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

 

Soubor: Sb_2000-129_poznamky.htm