Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 131/2000 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

1a)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

2)

Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3)

Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.

4)

Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.

5)

§ 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb.

6)

§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6a)

§ 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

8)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9)

§ 20i a 20j zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9a)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

10)

Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11)

Například zákon č. 40/1964 Sb., zákon č. 513/1991 Sb.

11a)

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

13)

§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

14)

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

15)

§ 124 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb.

16)

§ 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb.

17)

§ 16 až 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

19)

§ 6 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

19a)

Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

20)

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Zrušena novelou č. 312/2002 Sb. k 1.1.2003.

22)

§ 250l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

23)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

24)

Zrušena novelou č. 312/2002 Sb. k 1.1.2003.

 

Soubor: Sb_2000-131_poznamky.htm