Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 239/ 2000 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12.srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8.června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.

2)

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

3)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 238/2000 Sb.

6)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

7)

Například sdělení č. 168/1991 Sb., zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

8)

Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování,

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně

zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

9)

Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 353/1999 Sb.

10)

Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11)

§ 12 odst. 2 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

13)

Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15)

§ 13 vyhlášky č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu.

16)

§ 19 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

17)

Například § 15 až 18 zákona č. 219/1999 Sb.,

zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

18)

§ 3 až 5 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

 

19)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.

20)

Zákon  č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Například občanský zákoník,

obchodní zákoník.

22)

§ 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

23)

§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní.

24)

§ 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

25)

§ 190 až 203, § 260 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

25a)

§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

26)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

 

Soubor: Sb_2000-239_poznamky.htm