Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 240/ 2000 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

2)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

3)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

5)

§ 8  a 9 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

7)

Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

9)

Například zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11)

Například zákon č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)

§ 12 odst. 1 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13)

Například zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 147/2000 Sb.

13a)

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15a)

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících úkonů (zákon o elektronických komunikacích).

16)

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

17)

§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

19)

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

21)

Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.

22)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

23)

§ 128 občanského zákoníku.

24)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.

25)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

26)

Například občanský zákoník , obchodní zákoník .

27)

§ 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb.

28)

§ 109 až 203 , § 260 zákoníku práce .

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

29)

§ 23 a § 51 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 40a písm. b)  , § 16 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb

30)

§ 63 zákona č. 128/2000 Sb.

31)

Například § 15 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

32)

§ 18 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

33)

Vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, ve znění vyhlášky č. 125/1999 Sb.

 

Soubor: Sb_2000-240_poznamky.htm