Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1) § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
2) § 139a odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
3) ČSN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod.
4) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
5) § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.
6) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
7) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
8) ČSN P ENV 12 661 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí - Geografické identifikátory.
9) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
 

Soubor: Sb_2002-236_poznamky.htm