Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obsah zadání regulačního plánu

(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména

a) vymezení řešeného území,
b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,
c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,
d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,
f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,
g) požadavky na asanace,
h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),
i) výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,
j) případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,
l) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu.

 

 

Soubor: Sb_2006-500-09.htm