Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

I. Obsah regulačního plánu

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy

a) vymezení řešené plochy,
b) podmínky pro vymezení a využití pozemků,
c) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
d) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
e) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,
f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví,
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel,
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel,
i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje,
j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) druh a účel umísťovaných staveb,
b) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků),
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
d) podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na využití území,
e) podmínky pro vymezená ochranná pásma,
f) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,
g) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
h) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona .

(3) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,
b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

(4) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice zastavěného území a ochranných pásem, pokud se v řešené ploše vyskytují,
b) výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(5) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 1 stavebního zákona, zejména

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,
c) údaje o splnění zadání regulačního plánu,
d) komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce,
e) informaci o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,
f) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,
g) vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území 7), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
h) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob.

(6) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na sousední území,
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

 

 

Soubor: Sb_2006-500-11.htm