Věcná část > Povodňová opatření 

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
a)stanovení záplavových území,
b)vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
c)povodňové plány,
d)povodňové prohlídky,
e)příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
f)organizační a technická příprava,
g)vytváření hmotných povodňových rezerv,
h)vyklízení záplavových území,
i)příprava účastníků povodňové ochrany,
j)činnost předpovědní povodňové služby,
k)činnost hlásné povodňové služby,
l)varování při nebezpečí povodně,
m)zřízení a činnost hlídkové služby,
n)evidenční a dokumentační práce.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a)potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce,
b)zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c)provádějí povodňové prohlídky,
d)zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e)prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f)organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce využitím jednotného systému varování,
g)informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h)vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
i)organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j)zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
k)zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l)provádějí prohlídky po povodni, zajišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
m)vedou záznamy v povodňové knize.

 

 

Soubor: b071-povodnova-opatreni-Preventivni.htm