Věcná část > Povodňová opatření 

Opatření za povodně

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
povodňové zabezpečovací práce,
povodňové záchranné práce,
zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody,
ruzbrušování ledových celin a zácp na vodním toku,
ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží,
opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
provizorní uzavírání protržených hrází,
instalace protipovodňových zábran,
opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
opatření k omezení znečištěné vody,
opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány.

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi.

 

Soubor: b072-povodnova-opatreni-Operativni.htm