Věcná část > Povodňová opatření 

Povodňové prohlídky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Účelem povodňových prohlídek je zjišťování, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně - před obdobím jarního tání (zpravidla březen).

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace. Na základě provedených prohlídek se přijímají opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod.

Povodňovou prohlídku obstarává člen povodňové komise, kterého určí předseda PK. Ten pak podá písemnou zprávu o stavu vodních toků a vodních dílech na správním území obce.

Zaměření povodňových prohlídek:

stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech;
přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod.; které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni;
umístění plotů a ohrad všech druhů;
plovoucí objekty a jejich zajištění;
 

Soubor: b074-povodnova-opatreni-Povodove_prohlidky.htm