Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1) § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

4) ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.

5) § 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

6) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
§ 67 zákona č. 254/2001 Sb.,
zákon č. 114/1992 Sb.

9) Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

9a) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

9b) TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.".

10) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

11a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

12) ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

13) Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

14) ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.

14a) TNV 75 2415 Suché nádrže.

15) Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

15a) Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou nebo na úpravu vod.

16) Například vyhláška č. 137/1998 Sb.

16a) ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou.

16b) § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.".

17) Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa.

18) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Soubor: Sb_2002-590_poznamky.htm