Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

1. zastavěné území
2. plochy výroby
3. plochy občanského vybavení
4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
5. památková rezervace včetně ochranného pásma
6. památková zóna včetně ochranného pásma
7. krajinná památková zóna
8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
10. památka UNESCO včetně ochranného pásma
11. urbanistické hodnoty
12. region lidové architektury
13. historicky významná stavba, soubor
14. architektonicky cenná stavba, soubor
15. významná stavební dominanta
16. území s archeologickými nálezy
17. oblast krajinného rázu a její charakteristika
18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika
19. místo významné události
20. významný vyhlídkový bod
21. územní systém ekologické stability
22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
24. přechodně chráněná plocha
25. národní park včetně zón a ochranného pásma
26. chráněná krajinná oblast včetně zón
27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma
29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma
30. přírodní park
31. přírodní památka včetně ochranného pásma
32. památný strom včetně ochranného pásma
33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
34. NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
35. NATURA 2000 - ptačí oblast
36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
37. lesy ochranné
38. les zvláštního určení
39. lesy hospodářské
40. vzdálenost 50 m od okraje lesa
41. bonitovaná půdně ekologická jednotka
42. hranice biochor
43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
44. vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem
45. chráněná oblast přirozené akumulace vod
46. zranitelná oblast
47. vodní útvar povrchových, podzemních vod
48. vodní nádrž
49. povodí vodního toku, rozvodnice
50. záplavové území
51. aktivní zóna záplavového území
52. území určené k rozlivům povodní
53. území zvláštní povodně pod vodním dílem
54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany
55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
57. dobývací prostor
58. chráněné ložiskové území
59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
60. ložisko nerostných surovin
61. poddolované území
62. sesuvné území a území jiných geologických rizik
63. staré důlní dílo
64. staré zátěže území a kontaminované plochy
65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
66. odval, výsypka, odkaliště, halda
67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
68. vodovodní síť včetně ochranného pásma
69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
72. elektrická stanice včetně ochranného pásma
73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
77. ropovod včetně ochranného pásma
78. produktovod včetně ochranného pásma
79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
80. teplovod včetně ochranného pásma
81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
83. jaderné zařízení
84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo Bs umístěnými nebezpečnými látkami 4)
85. skládka včetně ochranného pásma
86. spalovna včetně ochranného pásma
87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma
88. dálnice včetně ochranného pásma
89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma
90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma
91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma
92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma
93. místní a účelové komunikace
94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
96. koridor vysokorychlostní železniční trati
97. vlečka včetně ochranného pásma
98. lanová dráha včetně ochranného pásma
99. speciální dráha včetně ochranného pásma
100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma
101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
102. letiště včetně ochranných pásem
103. letecká stavba včetně ochranných pásem
104. vodní cesta
105. hraniční přechod
106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka
107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
108. vojenský újezd
109. vymezené zóny havarijního plánování
110. objekt civilní ochrany
111. objekt požární ochrany
112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria
114. jiná ochranná pásma
115. ostatní veřejná infrastruktura
116. počet dokončených bytů k 31.12. každého roku
117. zastavitelná plocha
118. jiné záměry
119. další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

 

Část B - Územně analytické podklady kraje - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

1. vývoj počtu obyvatel
2. podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel
3. podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
4. podíl osob se základním vzděláním
5. podíl osob s vysokoškolským vzděláním
6. sídelní struktura
7. ekonomická aktivita podle odvětví
8. míra nezaměstnanosti
9. vyjíždějící do zaměstnání a škol
10. dojíždějící do zaměstnání a škol do obce
11. výstavba domů a bytů
12. podíl neobydlených bytů na celkovém fondu
13. struktura bytového fondu
14. místně obvyklé nájemné
15. rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím
16. počet staveb pro rodinou rekreaci
17. kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních
18. lázeňská místa a areály
19. podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu
20. podíl obyvatel zásobovaných plynem
21. podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci
22. podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru
23. podíl orné půdy ze zemědělské půdy
24. podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy
25. podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy
26. podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích
27. podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru
28. podíl vodních ploch na celkové výměře katastru
29. podíl lesů na celkové výměře katastru
30. koeficient ekologické stability KES
31. stupeň přirozenosti lesních porostů
32. hranice přírodních lesních oblastí
33. hranice bioregionů a biochor
34. hranice klimatických regionů
35. počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
36. hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj
37. další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí
 

Soubor: Sb_2006-500-01.htm