Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1) § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

5) Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb. m. s.

6) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

7) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona .

10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona .

 

Soubor: Sb_2006-500_poznamky.htm