Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

I. Obsah zásad územního rozvoje

(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve

a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [ § 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy),
c) zpřesnění vymezení specifických oblastí [ § 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu,
d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [ § 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv,
e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, f) vymezení cílových charakteristik krajiny 5),
f) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
g) stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury,
h) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti,
i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje,
j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost,
k) zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene k) a l),
l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné.

Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.

(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje

a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,
b) výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územního systému ekologické stability,
c) výkres oblastí se shodným krajinným typem,
d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu,
e) výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,
f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) až c) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.

II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje

(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů, včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje,
b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,
c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje,
d) informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,
e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu.

(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména

a) koordinační výkres,
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů popřípadě sousedních států.

 

 

Soubor: Sb_2006-500-04.htm