Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

A.Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (u územního plánu pouze pokud příslušný orgán 3) uplatnil požadavek na toto vyhodnocení).
B.Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na území Natura 2000 pokud orgán ochrany přírody 2) závažný vliv na tato území nevyloučil.
C.Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech.
D.Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území
D.I. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
D.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území
D.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
D.IV. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
E.Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v politice územního rozvoje / zásadách územního rozvoje.

F.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí
F.I. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje.
F.II. Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení
zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území,
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.
 

Soubor: Sb_2006-500-05.htm