Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obsah zadání územního plánu

Zadání územního plánu obsahuje zejména

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů,
b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů,
c) požadavky na rozvoj území obce,
d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny),
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,
f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,
g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace,
h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),
i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území,
j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose,
k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií,
l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem,
m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,
n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant,
o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
p) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města.

 

 

Soubor: Sb_2006-500-06.htm