Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 

Příloha A (informativní)

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Vzor titulního listu povodňového plánu

Povodňový plán

pro
(název územního celku, nemovitosti)

Bližší identifikace

Správce vodního toku, (vlastník a provozovatel objektu, investor a dodavatel stavby)

Vypracoval:.................................................
(měsíc, rok)

Odborné stanovisko správce povodí (vodního toku) (pokud je požadováno)

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

Schválil........................................................................
dne ...........č.j...................

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_a.htm