Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 

5 Podklady pro vypracování povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

5.1 Rozsah a podrobnost podkladů se volí podle úrovně zpracovávaného povodňového plánu.

5.2 Podklady pro vypracování povodňového plánu obvykle zahrnují:

5.2.1 Hydrologické a hydraulické podklady:

a)hydrogramy známých povodní;
b)postupové doby při průběhu povodní;
c)stanovená záplavová území;
d)rozsah území, zaplavených při známých povodních;
e)hladiny a hodnoty N-letých průtoků;
f)historické údaje (značky velkých vod, údaje od místních obyvatel o dosažených hladinách v minulosti);
g)průtočné kapacity zájmových úseků toků, objektů na tocích, transformace povodňových vln nádržemi, korytem a inundací, průtočná charakteristika záplavového území;
h)údaje o existenci vodních děl na toku a jejich povinné dokumentaci.

5.2.2 Technické podklady:

a)mapové podklady ve vhodném měřítku;
b)popis zájmového území nebo objektu s výškovými údaji;
c)demografické údaje;
d)seznam a charakteristika ohrožených nemovitostí a objektů;
e)kritické profily na toku;
f)skládkování nebo skladování materiálu v ohroženém území nebo objektu - sleduje se především možnost ohrožení jakosti vody, odplavení s následným omezením průtočné kapacity vodního toku;
g)ohrožení pozemků v povodí erozí;
h)dostupné způsoby pro přijímání a předávání informací.
 

5.2.3 Organizační podklady:

a)související povodňové plány;
b)složení povodňových komisí a ostatní účastníci ochrany před povodněmi (personální a technické vybavení);
c)plán vyrozumění odpovědných orgánů a varování obyvatelstva;
d)související havarijní a krizové plány (příp. odkazy na konkrétní přílohy);
e)plán evakuace obyvatel při povodni;
f)popřípadě údaje o organizaci osazení mobilních protipovodňových zábran a uzavření povodňových uzávěrů na stokové síti.
 

Soubor: TNV_752931_podklady.htm