Titulní list 

Použité symboly a zkratky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

 

B.p.v.

Balt po vyrovnání

BR ORP

bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

BRO

bezpečnostní rada obce

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČHP

číslo hydrologického pořadí

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DBF

binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

DVT

drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)

ePUSA

webový portál územních samospráv

HMZ

hlavní meliorizační zařízení

HOZ

hlavní odvodňovací zařízení

HZS

Hasičský záchranný sbor

ISVS

informační systém veřejné správy

IZS

Integrovaný záchranný systém

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

KOPIS HZS  

Krajské operační a informační středisko HZS

Krajský úřad

KVS

Krajská veterinární správa

LB

levý břeh

LBP, PBP

levobřežní přítok, pravobřežní přítok

MěÚ

Městský úřad

MP

Městská policie

MPD

mimopracovní doba

mateřská školka

OBT

objekt

OO PČR

Obvodní oddělení Policie ČR

OPIS HZS

Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru

ORP

obec s rozšířenou působností

Obecní úřad

OVM

orgány veřejné moci

PB

pravý břeh

PD

pracovní doba

PK

povodňová komise

PP

povodňový plán

PPVN

povodňové plány vlastníků nemovitostí

Q100

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100let

Q20

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20let

Q5

průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5let

ř. km

říční kilometr

SaP

síly a prostředky

VaK

vodovody a kanalizace

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SIVS

Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

SPA

dtupeň povodňové aktivity

TBD

technickobezpečnostní dozor

ÚO HZS  

Územní odbor Hasičského záchranného sboru

VD

vodní dílo

VN

vodní nádrž

VHD

vodohospodářský dispečink

základní škola

ZZS

zdravotnická záchranná služba

 

Soubor: zkratky.htm