Titulní list
Autoři
Aktualizace povodňového plánu
Digitální verze povodňového plánu
Použité symboly a zkratky
Seznam podkladů
Seznam předpisů
Texty předpisů
Evropská legislativa
Zákony a vyhlášky
Zákon č. 133/1985 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č.133/1985 Sb.
Zákon č. 105/1991 Sb.
Zákon č. 219/1999 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 128/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 129/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 131/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.
Zákon č. 239/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 240/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 258/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.2 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.3 k zákonu č. 258/200 Sb.
Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Příloha č.2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 2 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 3 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Zákon č. 12/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb.
Metodické pokyny
Metodický pokyn MŽP č.10/98
Metodický pokyn MŽP č.11/98
Metodický pokyn MŽP č.24/99
Poznámky k textu
Metodický pokyn MŽP č.3/00
Poznámky k textu
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Metodický pokyn MŽP č.15/05
Metodický pokyn MŽP č.14/05
Seznam odkazů
Normy
Odvětvová norma TNV 75 2910
Odvětvová norma TNV 75 2931
Předmluva
Předmět normy
Citované normativní dokumenty
Termíny a definice
Všeobecně
Podklady pro vypracování povodňového plánu
Skladba a obsah povodňového plánu
Příloha A
Příloha B
B.1 Titulní list
B.2 Věcná část
B.3 Organizační část
B.4 Grafická část
B.5 Přílohy
Příloha C
C.1 Titulní list
C.2 Věcná část
C.3 Organizační část
C.4 Grafická část
Příloha D
D.1 Titulní list
D.2 Věcná část
D.3 Organizační část
D.4 Grafická část
Příloha E
Souhrn odkazů povodňového plánu
Úvodní část
Potenciální zdroje povodňového nebezpečí
Příslušný vodoprávní úřad
Povodňové komise
Povodňové komise okolních obcí
Věcná část
Charakteristika území
Hydrologické údaje
Rozsah ohrožení povodněmi
Ohrožení přívalovými srážkami
Limitní vodní stavy a průtoky
Teoretická charakteristika SPA
Čtení vodočetné latě
Postupové doby
Stupně povodňové aktivity
První stupeň – STAV BDĚLOSTI
Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI
Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ
Povodňová opatření
Preventivní
Operativní
Obnovovací
Povodňové prohlídky
Organizační část
Řízení ochrany před povodněmi
Činnost a jednání povodňové komise
Ochrana před povodněmi
Náklady na opatření na ochranu před povodněmi
Evakuační plán
Schéma přenosu informací
Předpovědní povodňová služba
Hlásné povodňová služba při přirozených povodních
Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních
Evidenční a dokumentační práce
Záznamy v Povodňové knize
Zákres do pracovní mapy
Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Foto a video dokumentace
Souhrnná zpráva o povodni
Grafická část
Základní mapa
Povodňové komise
Hlásné profily
Objekty povodňového plánu
Postupové doby
Vodní toky a díla
Záplavová území
Dibavod
Doprava
Důležité organizace
Přílohy
Hlásné profily
Vodní toky
Obce na toku Jizery
Vodní díla
Záplavová území
Zrušená vyhlášení záplavových území
Kritická místa
Ohrožené objekty
Ohrožující objekty
Místa ohrožená bleskovou povodní
Způsob varování a informování obyvatelstva
Evakuace obyvatelstva
Fotodokumentace
Internet - užitečné odkazy
Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí
Sousední státy
Podniky povodí
Lokální informační systémy
Předpovědní matematické modely
Doprava
Český úřad zeměměřický a katastrální
Informační portály veřejné správy a další
Právní informace
První pomoc
Po povodni
Kontakty
Povodňové komise
Nadřízené povodňové komise
Povodňové komise okolních obcí
Důležité organizace
Státní správa
Veřejná správa
Český hydrometeorologický ústav
Vodohospodářské dispečinky
HZS
Policie ČR
Armáda ČR
Správci vodních toků
Vodní díla - technicko bezpečnostní dohled, a.s.
Hygienické stanice
Veterinární správa
Česká inspekce životního prostředí
Energie
Havarijní služby
Správa a údržba silnic
Technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zdravotnictví
Export dat pro povodňové plány
Databáze POVIS
Středočeský kraj
Sdružení obcí a mikroregiony
Ostatní zdroje
Seznam tabulek a používaných atributů
Export pro ORP nebo obec
Nápověda
Aktualizace údajů
Internetový prohlížeč map - JAVA
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Stromová legenda
Klasická legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Internetový prohlížeč map - HTML
Rozložení ovládacích prvků
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Soubor map
Adobe Reader
Rozložení ovládacích prvků
Tiráž

© 2003-2011 Benčeková Věra, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
verze: 1.0.3